Forretningsorden for KDA´s bestyrelse

1. Bestyrelsen formulerer KDA´s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier ligesom vedkommende er budgetansvarlig for udvalget.

2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede.

4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

6. Bestyrelsen varetager KDA´s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet.

7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg.

8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til orientering og publiceres på KDA’s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden.

9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet.

10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der aftales fire ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Følgende punkter skal behandles på hvert af de ordinære bestyrelsesmøder
• Perioderegnskab frem til senest afsluttede kvartal
• Likviditetsopgørelse pr dato for bestyrelsesmødet
• Likviditetsprognose for resten af regnskabsåret
• Organisation, herunder status for de enkelte udvalg og øvrige igangværende sager

11. På første bestyrelsesmøde efter et repræsentantskabsmøde sker fordeling af kontaktpersoner jf. pkt. 1, der nedsættes et forretningsudvalg, aftales mødekalender for det kommende år og nærværende forretningsorden gennemgås og tiltrædes af medlemmerne.

Vedtaget på bestyrelsesmøde, 3. august 2013